ПІДСУМКИ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ АТ «ПТЕМ»


14 квітня 2020 року були проведені річні (чергові) загальні збори акціонерів АТ «ПТЕМ».

Загальними зборами акціонерів були прийняті наступні рішення:

1. Обрано членів лічильної комісії в складі: голова комісії – Заторська Ольга Анатоліївна; члени комісії: Дарвай Оксана Іванівна, Кравчук Костянтин Олександрович.
2. Затверджено Річний звіт АТ «ПТЕМ» по підсумкам діяльності за 2019 рік.
3. Затверджено звіт правління АТ «ПТЕМ» за 2019 рік.
4. Затверджено звіт наглядової ради АТ «ПТЕМ» за 2019 рік.
5. Затверджено баланс АТ «ПТЕМ» станом на 31.12.2019 р. в сумі  258 621 тис. грн.
6. Затверджено запропонований розподіл прибутку/збитку АТ «ПТЕМ» за 2019 р.: за підсумками діяльності АТ «ПТЕМ» в 2019 році отримано збиток в сумі: (1 894) тис. грн. Отримані збитки покрити за рахунок нерозподіленого прибутку. За підсумками діяльності АТ «ПТЕМ» в 2019 році дивіденди не виплачувати.
7. Припинено повноваження членів наглядової ради АТ «ПТЕМ»: Цирульнікова Павла Вікторовича; Багірова Владислава Анатолійовича, Короля Сергія Васильовича.
8. Обрано членами наглядової ради АТ «ПТЕМ»: Цирульнікова Павла Вікторовича; Багірова Владислава Анатолійовича, Короля Сергія Васильовича.
9. Затверджено умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради АТ «ПТЕМ», встановлено розмір винагороди членів наглядової ради у розмірі мінімальної заробітної плати згідно чинного законодавства України. Уповноваджено голову правління  АТ «ПТЕМ» на підписання трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
10. Внесено зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ», затверджено його в новій редакції. Уповноваджено голову та секретаря загальних зборів акціонерів та Голову правління Товариства підписати цей Статут у новій редакції. Доручено Голові правління Стальному Андрію Володимировичу з правом передоручення провести всі дії необхідні для реєстрації зазначених змін та нової редакції Статуту  у всіх необхідних органах влади та управліннях.
11. Внесено зміни до положень та затверджено в нових редакціях положення: 
• «Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»;
• «Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»;
• «Положення про правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ».
12. Затверджено «Основні напрямки діяльності  АТ «ПТЕМ» на 2020 рік».
13. Припинено повноваження та функції лічильної комісії у складі:  голови комісії – Заторської О. А. та членів комісії: Дарвай О. І., Кравчука К. О.