ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»

(далі – АТ «ПТЕМ» або товариство), код за ЄДРПОУ 00121146,

яке знаходиться за адресою: 08292, Київська область, м. Буча, вул. Леха Качинського, буд. 3, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 14 квітня 2020 року об 10 годині 00 хвилин за адресою: Київська область, м. Буча, вул. Леха Качинського, буд. 3, поверх 5-й, каб. 504 в актовому залі. Реєстрація акціонерів з 9 години 00 хвилин до 9 години 45 хвилин. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 08.04.2020 р. станом на 24 годину.

Перелік питань, включених до ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, з проектами рішень:

1.     Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати членів лічильної комісії в складі: голова комісії – Заторська Ольга Анатоліївна; члени комісії: Дарвай Оксана Іванівна, Кравчук Костянтин Олександрович.

2.     Річний звіт АТ «ПТЕМ» по підсумкам діяльності за 2019 рік та його затвердження.

Проект рішення: «Затвердити Річний звіт АТ «ПТЕМ» по підсумкам діяльності за 2019 рік».

3.     Розгляд звіту правління АТ «ПТЕМ» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Проект рішення: «Затвердити звіт правління АТ «ПТЕМ» за 2019 рік».

4.     Розгляд звіту наглядової ради АТ «ПТЕМ» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

Проект рішення: «Затвердити звіт наглядової ради АТ «ПТЕМ» за 2019 рік».

5.     Затвердження річного бухгалтерського балансу АТ «ПТЕМ» за підсумком 2019 року.

Проект рішення: «Затвердити баланс АТ «ПТЕМ» станом на 31.12.2019 р. в сумі 258 621 тис. грн.

6.     Розподіл чистого прибутку (збитків) АТ «ПТЕМ» та затвердження розміру річних дивідендів за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити запропонований розподіл прибутку/збитку АТ «ПТЕМ» за 2019 р.: за підсумками діяльності АТ «ПТЕМ» в 2019 році отримано збиток в сумі: (1 894) тис.грн. Отримані збитки покрити за рахунок нерозподіленого прибутку. За підсумками діяльності АТ «ПТЕМ» в 2019 році дивіденди не виплачувати.

7.     Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради АТ «ПТЕМ».

Проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради АТ «ПТЕМ»: Цирульнікова Павла Вікторовича; Багірова Владислава Анатолійовича, Короля Сергія Васильовича.

8.     Обрання членів наглядової ради АТ «ПТЕМ».

9.     Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради АТ «ПТЕМ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради АТ «ПТЕМ», встановити розмір винагороди членів наглядової ради у розмірі мінімальної заробітної плати згідно чинного законодавства України. Уповноважити голову правління АТ «ПТЕМ» на підписання трудових договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

10.       Внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» та затвердження його нової редакції.   Уповноваження осіб на підписання нової редакції Статуту товариства.

Проект рішення:  Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ», затвердити його в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів акціонерів та Голову правління Товариства підписати цей Статут у новій редакції. Доручити Голові правління Стальному Андрію Володимировичу з правом передоручення провести всі дії необхідні для реєстрації зазначених змін та нової редакції Статуту  у всіх необхідних органах влади та управліннях.

11.       Внесення змін до “Положення про загальні збори АТ “ПТЕМ”, “Положення про наглядову раду АТ “ПТЕМ”, “Положення про правління АТ “ПТЕМ” та затвердження їх нових редакцій.

   Проект рішення: Внести зміни до положень та затвердити в нових редакціях положення:

·         «Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»;

·         «Положення про наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»;

·         «Положення про правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ».

12.       Визначення основних напрямів діяльності АТ «ПТЕМ» на 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити «Основні напрямки діяльності АТ «ПТЕМ» на 2020 рік».

13.       Припинення повноважень та функцій лічильної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження та функції лічильної комісії у складі: голови комісії – Заторської О.А. та членів комісії: Дарвай О.І., Кравчука К.О.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://www.utem-group.com

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства – АТ «ПТЕМ» (тис. грн.):

  Найменування показника Період


Всього активів
Звітний
2019

258 621
Попередній
2018

268 493
Основні засоби (за залишковою вартістю)202 408182 719
Запаси6 89015 118
Сумарна дебіторська заборгованість28 15247 745
Гроші та їх еквіваленти19 52021 331
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)239 433195 228
Власний капітал245 464239 417
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал5 0845 084
Довгострокові зобов’язання і забезпечення1208 684
Поточні зобов’язання і забезпечення13 03720 392
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)(1 894)3 604
Середньорічна кількість акцій (шт.)10167681016768
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)(2,01)3,54456

Для проходження реєстрації для участі у річних Загальних зборах акціонерів АТ «ПТЕМ», акціонер (представник акціонера) повинен протягом періоду реєстрації звернутися до представника реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів та надати наступні документи: для акціонерів – паспорт чи інший документ, що посвідчує особу; для представників акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства України, представнику акціонера (юридичної особи), який має повноваження представляти акціонера без довіреності – оригінали (належним чином засвідчені копії) статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності. Документи повинні надавати можливість однозначно ідентифікувати особу як акціонера товариства (згідно з переліком акціонерів товариства, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів товариства, складеним станом на 08.04.2020 р. станом на 24 годину).

Порядок участі та голосування на загальних зборах акціонерів за довіреністю (згідно ст. 39 та абз. 6 – 8 ч. 3 ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства»):

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган АТ «ПТЕМ».

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах АТ «ПТЕМ» може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган акціонерного товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «ПТЕМ» до дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні (з понеділка по п’ятницю), робочий час з 8.30 до 17.00 години за місцезнаходженням АТ «ПТЕМ»: Київська область, м. Буча, вул. Леха Качинського, буд. 3, поверх 4-й, каб. 421. В день проведення загальних зборів акціонерів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: член наглядової ради АТ «ПТЕМ» – Король Сергій Васильович.

Акціонери мають право звернутися до АТ «ПТЕМ» за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «ПТЕМ», а також щодо нових кандидатів до складу органу товариства – наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу наглядової ради товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вище зазначених вимог.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів, АТ «ПТЕМ» не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Акціонер має право оскаржити рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду.

З детальною інформацією, стосовно прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів в строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. 36, ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, а саме: станом на 21.02.2020 р., загальна кількість простих іменних бездокументарних акцій становить 1016768 штук та кількість голосуючих акцій становить 881631 штук.

                  Наглядова рада АТ «ПТЕМ»